Regulamin

REGULAMIN GŁOSOWANIA NAD BUDŻETEM PARTYCYPACYJNYM W GÓRZE KALWARII NA ROK 2022

§ 1

Informacje ogólne

1.  Kwota Budżetu Partycypacyjnego na rok 2022 określona została w wysokości 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych.

2. Szesnaście (16) pomysłów przeszło pomyślnie proces weryfikacji formalnej i merytorycznej dokonany przez Komisję Budżetu Partycypacyjnego oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Lista została zatwierdzona przez Burmistrza.

3. Lista projektów zatwierdzonych do głosowania (w kolejności wylosowanej przez Komisję):


1

Renowacja placu przed remizą OSP Pęcław

150 000,00 zł

2

Wyposażenie kotłowni oraz posadowienie i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności V=2700L


28 900,00 zł

3

Elektroniczna tablica wyników LED (telebim)

34 500,00 zł

4

Bezpieczny mieszkaniec- świadomy mieszkaniec

50 000,00 zł

5

Parking dla wszystkich

55 000,00 zł

6

Tor przeszkód do zawodów sportowych dla OSP i MDP Cendrowice

48 700,00 zł

7

Niepełnosprawni dla Góry Kalwarii

75 000,00 zł

8

Przyjazna nawierzchnia na placu zabaw

77 934,00 zł

9

Decyduj Ty - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Góra Kalwaria

49 950,00 zł

10

Koperta życia Gmina Góra Kalwaria

12 900,00 zł

11

Chillout z grami i książkami

19 560,00 zł

12

Zakup zewnętrznej tężni solankowej w Czaplinie

50 000,00 zł

13

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Wolskiej w Dobieszu

45 000,00 zł

14

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu

70 000,00 zł

15

Dzień Dziecka w Dobieszu

8 950,00 zł

16

Pumptrack Góra Kalwaria- tor i miasteczko ruchu drogowego dla każdego

166 000,00 zł

§ 2

Głosowanie


1. Uprawnieni do głosowania są wszyscy Mieszkańcy Miasta i Gminy Góra Kalwaria zamieszkali na terenie gminy, bez względu na wiek.

2. Głosowanie jest możliwe elektronicznie poprzez zarejestrowanie się na stronie www.decyduj.gorakalwaria.pl

3. Każdy głosujący ma możliwość wyboru i oddania głosu na kilka projektów do łącznej kwoty 400 000 złotych, przy czym na konkretny projekt można oddać swój głos tylko jeden raz.

4. Głosowanie rozpoczyna się 1 września 2021 roku i potrwa do 22 września 2021 roku – do godziny 24.00.

5. W terminie do 29 września zostaną zliczone i zweryfikowane głosy oddane przez Mieszkańców.

6. Komisja dokona zsumowania głosów oddanych na poszczególne Projekty BP drogą elektroniczną.

7. Projekty, które nie uzyskały 10% głosów z liczby wszystkich ważnie oddanych głosów w drodze głosowania nad projektami BP, nie będą rekomendowane do realizacji.

8. Do realizacji rekomenduje się projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty 400 000 złotych przeznaczonej na realizację BP, sporządzając Listę Projektów Rekomendowanych.

9. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyska tę samą liczbę głosów, a pozostała z puli BP kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania publicznego zorganizowanego przez Komisję BP.

10. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy, o której mowa w ust. 8, za przyjęty do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.

12. Protokół wyników głosowania Mieszkańców oraz losowania jest przygotowywany przez Komisję oraz archiwizowany przez Urząd przez okres 12 miesięcy od daty Protokołu.


§ 4

Ogłoszenie wyników głosowania

1.  Informacja o wynikach głosowania, oraz lista projektów przeznaczonych do realizacji, przygotowywana jest przez Komisję i publikowana jest na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego www.decyduj.gorakalwaria.pl, gminy Góra Kalwaria www.gorakalwaria.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gorakalwaria.pl

§ 5

Ewaluacja

1.  Realizacja projektów wybranych przez Mieszkańców w ramach BP podlega monitoringowi przez Przewodniczącego Komisji.

2.  Ewaluacja procedury BP prowadzona będzie przez Przewodniczącego Komisji, we współpracy z Pomysłodawcami, Radą Miejską, pracownikami wydziałów Urzędu Miasta, którzy zaangażowani byli w pracę w ramach weryfikacji projektów i promocji BP oraz mieszkańcami.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA                                                              

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwariawww.bip.gorakalwaria.pl


         Załącznik do Zarządzenia ORG.0050.116.2021

 

REGULAMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W GÓRZE KALWARII NA ROK 2022

I. Postanowienia ogólne

Budżet Partycypacyjny w Górze Kalwarii na rok 2022 (zwany dalej „BP”) stanowią środki finansowe budżetu Gminy Góra Kalwaria przeznaczane na realizację zadań (zwanych dalej „projektami”) zlokalizowanych w na terenie (w granicach administracyjnych) miasta Góra Kalwaria wybranych przez mieszkańców miasta Góra Kalwaria. Niniejszy Regulamin określa jego tryb oraz zasady.


1. Jednostką przeprowadzającą BP na terenie miasta Góra Kalwaria jest Urząd Miasta                i Gminy Góra Kalwaria (zwany dalej „Urzędem”), reprezentowany przez Burmistrza Miasta            i Gminy Góra Kalwaria (zwanego dalej „Burmistrzem”).


2. Do BP mogą być zgłaszane projekty, które:

a) możliwe są do zrealizowania na obszarze miasta w całości w roku budżetowym 2022;

b) mieszczą się w zadaniach własnych gminy, w szczególności obejmują obszary:

- budowę, modernizację, remont lub uzupełnienie elementu infrastruktury gminnej;

- działania na rzecz poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;

- działania o charakterze prospołecznym, promocyjnym, informacyjnym, rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

c) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;

d) mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są dostępne dla wszystkich mieszkańców, bez opłat za korzystanie, w godzinach umożliwiających korzystanie osobom zainteresowanym;

e) są zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

f) są zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością gminy (wymóg konieczny dla projektów inwestycyjnych) lub do których gmina posiada inny tytuł prawny;

g) nie naruszają norm, standardów oraz przepisów technicznych;


3. Proponowane projekty do BP nie mogą być:

a) wyłącznie dokumentacją projektową;

b) etapem bądź elementem realizacji innego projektu;

c) sprzeczne z przyjętymi strategiami oraz programami Gminy Góra Kalwaria;

d) projektami, które kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę i jej jednostki podległe.


4. Za realizację procesu wyboru projektów do głosowania w BP zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialna jest Komisja ds. Budżetu Partycypacyjnego (zwana dalej „Komisją”), w skład której wchodzą:

a) pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy — do 4-ech osób;

b) mieszkańcy miasta Góra Kalwaria - do 3-ech osób, przy czym informacja                o naborze mieszkańców do komisji podawana jest do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem Burmistrza.


II. Podział kwoty Budżetu Partycypacyjnego

1. Postulowana kwota Budżetu Partycypacyjnego na rok 2022 wynosi 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych.


2. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć:

a) 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych dla projektu dotyczącego budowy, modernizacji, remontu lub uzupełnienia infrastruktury gminnej;

b) 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych dla pozostałych projektów,                  w szczególności: społecznych, o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym lub sportowym — (dalej: tzw. „projekt miękki”)


III. Etapy przebiegu Budżetu Partycypacyjnego

Realizacja BP obejmuje następujące etapy:
Termin od

Liczba dni

Termin do

1

Zgłaszanie projektów

01.06.2021

21

22.06.2021

2

Weryfikacja zgłoszonych projektów

23.06.2021

28

21.07.2021

3

Ogłoszenie listy projektów możliwych do realizacji/ poddanych pod głosowanie/ oraz opinii o projektach niedopuszczonych do głosowania.

22.07.2021

9

30.07.2021


IV. Zgłaszanie projektów

1. Projekt do BP może zgłosić osoba zamieszkująca na terenie miasta Góra Kalwaria (dalej: „Pomysłodawca”).


2. Osoba, o której mowa w ust. 1 może zgłosić dowolną liczbę projektów.


3. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.decyduj.gorakalwaria.pl. Wzór zawartości elektronicznego formularza (dalej: „Formularz”) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


4. Do formularza elektronicznego jako załącznik należy dołączyć skan wypełnionej listy 15 osób (Załącznik nr 2) popierających projekt, z których wszystkie osoby popierające mają być mieszkańcami miasta Góra Kalwaria. Oryginał listy należy przesłać pocztą na adres ul. Urząd Miasta i Gminy, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria lub dostarczyć osobiście                         w zaklejonej kopercie do Kancelarii Urzędu pod wskazanym wyżej adresem w okresie Zgłaszania projektów (pkt. III.1). W obydwu przypadkach na kopercie należy napisać „Budżet Partycypacyjny 2022”.


5. W przypadku lokalizacji projektu na nieruchomościach nie będących własnością gminy lub w użytkowaniu wieczystym gminy (dotyczy projektów miękkich), do formularza elektronicznego jako załącznik należy dołączyć zgodę właściciela/-li na realizację projektu     w ramach BP 2022. Oryginał listy należy przesłać pocztą na adres ul. Urząd Miasta                     i Gminy, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie do Kancelarii Urzędu pod wskazanym wyżej adresem w okresie Zgłaszania projektów (pkt. III.1).  W obydwu przypadkach na kopercie należy napisać „Budżet Partycypacyjny 2022”.


6. Formularz wraz z listą osób popierających projekt oraz zgodą właściciela nieruchomości na jej wykorzystanie do realizacji projektu BP 2022, w sytuacjach, kiedy projekt nie jest realizowany na nieruchomościach gminy, należy przekazać do weryfikacji w terminie przeznaczonym na zgłaszanie projektów, o którym mowa w pkt. III.1 tabeli.


7. W okresie od zgłoszenia projektu do ogłoszenia listy projektów wybranych do głosowania, o którym mowa w pkt. III.3 w tabeli, przysługuje Pomysłodawcy prawo do wycofania projektu.


V. Weryfikacja projektów

1. Weryfikacja projektów składa się z weryfikacji formalnej oraz weryfikacji merytorycznej.


2. Weryfikacja odbywa się w oparciu o Schemat Weryfikacyjny przygotowany przez Komisję ds. Budżetu Partycypacyjnego.


3. Weryfikacja formalna polega na kontroli projektu w oparciu o poniższe kryteria:

a) sprawdzenie, czy wszystkie wymagane pole formularza zostały wypełnione;

b) sprawdzenie, czy formularz został złożony w okresie przeznaczonym na zgłaszania projektów, o którym mowa w pkt. III.2 w tabeli;

c) sprawdzenie, czy koszty przedsięwzięcia nie przekraczają kwoty, o której mowa      w pkt. II.2;

d) sprawdzenie, czy spełniona jest ogólnodostępność projektu, o której mowa                   w pkt. I.2 ppkt 4 niniejszego Regulaminu;

e) sprawdzenie odpowiedniego dla celu usytuowania projektu;

f) sprawdzenie, czy projekt nie zawiera treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

4. Weryfikacja merytoryczna przeprowadzana jest przez pracowników odpowiednich wydziałów urzędu. Prace w ramach weryfikacji merytorycznej organizuje i koordynuje Przewodniczący Komisji.


5. Weryfikacja merytoryczna polega na kontroli projektu w oparciu o poniższe kryteria:

a) spełnienie wymogu przynależności pomysłu do zadań własnych gminy;

b) sprawdzenie, czy projekt może być w całości zrealizowany w czasie roku budżetowego 2022;

c) sprawdzenie, czy dla projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością gminy dołączona jest zgoda właściciela na możliwość realizowania wnioskowanego   w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania;

d) sprawdzenie, czy projekt jest realizowany całościowo w ramach BP, nie jest częścią większego projektu, np. nie jest dokumentacją projektową lub etapem innego przedsięwzięcia;

e) sprawdzenie, czy projekt mieści się w ramach przyjętych strategii i programów gminy Góra Kalwaria;

f) potwierdzenie, że istnieje techniczna i technologiczna możliwość realizacji projektu;

g) potwierdzenie, że odpowiednio określono kosztorys, wraz z uwzględnieniem przyszłych kosztów eksploatacji.


6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno na etapie weryfikacji formalnej, jak              i merytorycznej Komisja ds. BP negatywnie opiniuje projekt i przesyła informację do Pomysłodawcy.


7. Pomysłodawcy przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza od decyzji Komisji ds. BP    w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym zaopiniowaniu projektu.


8. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.


9. Burmistrz rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od daty, o której mowa w ust. 7.

Decyzję o rozpatrzeniu odwołania Burmistrz przekazuje Komisji ds. BP w terminie 2 dni od jej podjęcia, po czym Komisja przedstawia ostateczną listę projektów możliwych do realizacji      w ramach BP.


10. W przypadku, gdy łączna wartość pomysłów zgłoszonych do BP i pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję BP przekracza wartości 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych Burmistrz podejmuje decyzję o poddaniu pomysłów do głosowania Mieszkańców osobnym Zarządzeniem lub zwiększa kwotę przeznaczoną na BP.

Ustawienia
  • Aa
  • Aa+
  • Aa++