Najczęściej zadawane pytania

Krok 1:


Krok 2:


Krok 3:


Krok 4:Krok 5:


Krok 6:


1. Zgłaszanie projektów zadań – wyłącznie w formie elektronicznej na portalu www.decyduj.gorakalwaria.pl - od 1 czerwca 2021 r. do 22 czerwca 2021 r.


2. Weryfikacja zgłoszonych projektów - od 23 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.


3. Ogłoszenie listy projektów możliwych do realizacji/poddanych pod głosowanie/oraz opinii o projektach niedopuszczonych do głosowania - od 22 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.


4. Promocja projektów – sierpień 2021.


5. Głosowanie mieszkańców nad projektami – od 1 września 2021 do 22 września 2021 r. 


6. Ogłoszenie listy projektów, które zostaną dofinansowane w ramach BP 2022 – do 29 września 2021.


W Budżecie Partycypacyjnym może wziąć udział każda osoba zamieszkująca na terenie gminy Góra Kalwaria, bez ograniczeń wiekowych. 

Możesz zgłaszać własne pomysły do listy projektów albo tylko wskazać w głosowaniu najlepsze, według Ciebie, projekty.  

Zgłaszane propozycje muszą mieścić się w zakresie zadań samorządu gminy (np. budowa lub remont gminnej infrastruktury, projekty kulturalne czy sportowe) i być możliwe do realizacji w gminie w roku 2022 r. Proponowane przedsięwzięcia muszą też być ogólnodostępne. Wartość projektów nie może przekroczyć odpowiednio 200 tys. zł (dotyczy projektów zmieniających infrastrukturę gminną) i 50 tys. złotych (dotyczy tzw. projektów miękkich – inicjatyw społecznych, sportowych, kulturalnych).

Każdy złożony projekt przechodzi weryfikację przez Komisję ds. Budżetu Partycypacyjnego pod względem zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez niego wymogów formalnych. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony wniosek nie zawiera istotnych informacji potrzebnych do jego analizy lub jest niezgodny z limitami finansowymi, osoba składająca formularz, zostanie poinformowana o negatywnej opinii projektu. Na dokonanie odwołania będzie miała 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji o negatywnym zaopiniowaniu projektu.

Każdy z mieszkańców gminy biorących udział w głosowaniu będzie mógł zagłosować na więcej niż jeden projekt – otrzyma do rozdysponowania kwotę 400 tysięcy złotych, tzn., że może oddać głos na kilka projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy 400 tysięcy złotych;

Przez pojęcie budżetu partycypacyjnego należy rozumieć szczególną formułę konsultacji społecznych, w ramach której mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu Gminy. Jest to realna szansa, aby poprawić swoje najbliższe otoczenie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA                                                              

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria


www.bip.gorakalwaria.pl


         Załącznik do Zarządzenia ORG.0050.116.2021

 

REGULAMIN ZGŁASZANIA POMYSŁÓW DO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W GÓRZE KALWARII NA ROK 2022

I. Postanowienia ogólne

Budżet Partycypacyjny w Górze Kalwarii na rok 2022 (zwany dalej „BP”) stanowią środki finansowe budżetu Gminy Góra Kalwaria przeznaczane na realizację zadań (zwanych dalej „projektami”) zlokalizowanych na terenie (w granicach administracyjnych) gminy Góra Kalwaria wybranych przez mieszkańców gminy Góra Kalwaria. Niniejszy Regulamin określa jego tryb oraz zasady.


1. Jednostką przeprowadzającą BP na terenie gminy Góra Kalwaria jest Urząd Miasta                i Gminy Góra Kalwaria (zwany dalej „Urzędem”), reprezentowany przez Burmistrza Miasta            i Gminy Góra Kalwaria (zwanego dalej „Burmistrzem”).


2. Do BP mogą być zgłaszane projekty, które:

a) możliwe są do zrealizowania na obszarze gminy w całości w roku budżetowym 2022;

b) mieszczą się w zadaniach własnych gminy, w szczególności obejmują obszary:

- budowę, modernizację, remont lub uzupełnienie elementu infrastruktury gminnej;

- działania na rzecz poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;

- działania o charakterze prospołecznym, promocyjnym, informacyjnym, rekreacyjnym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

c) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa;

d) mieszczą się w ramach ogólnodostępności, to znaczy są dostępne dla wszystkich mieszkańców, bez opłat za korzystanie, w godzinach umożliwiających korzystanie osobom zainteresowanym;

e) są zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

f) są zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością gminy (wymóg konieczny dla projektów inwestycyjnych) lub do których gmina posiada inny tytuł prawny;

g) nie naruszają norm, standardów oraz przepisów technicznych;


3. Proponowane projekty do BP nie mogą być:

a) wyłącznie dokumentacją projektową;

b) etapem bądź elementem realizacji innego projektu;

c) sprzeczne z przyjętymi strategiami oraz programami Gminy Góra Kalwaria;

d) projektami, które kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub planowanymi do realizacji przez gminę i jej jednostki podległe.


4. Za realizację procesu wyboru projektów do głosowania w BP zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialna jest Komisja ds. Budżetu Partycypacyjnego (zwana dalej „Komisją”), w skład której wchodzą:

a) pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy — do 4-ech osób;

b) mieszkańcy gminy Góra Kalwaria - do 3-ech osób, przy czym informacja                 o naborze mieszkańców do komisji podawana jest do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem Burmistrza.


II. Podział kwoty Budżetu Partycypacyjnego

1. Postulowana kwota Budżetu Partycypacyjnego na rok 2022 wynosi 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych.


2. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć:

a) 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych dla projektu dotyczącego budowy, modernizacji, remontu lub uzupełnienia infrastruktury gminnej;

b) 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych dla pozostałych projektów,                   w szczególności: społecznych, o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym lub sportowym — (dalej: tzw. „projekt miękki”)


III. Etapy przebiegu Budżetu Partycypacyjnego

Realizacja BP obejmuje następujące etapy:


Termin od

Liczba dni

Termin do

1

Zgłaszanie projektów

01.06.2021

21

22.06.2021

2

Weryfikacja zgłoszonych projektów

23.06.2021

28

21.07.2021

3

Ogłoszenie listy projektów możliwych do realizacji/ poddanych pod głosowanie/ oraz opinii o projektach niedopuszczonych do głosowania.

22.07.2021

9

30.07.2021

IV. Zgłaszanie projektów

1. Projekt do BP może zgłosić osoba zamieszkująca na terenie gminy Góra Kalwaria (dalej: „Pomysłodawca”).


2. Osoba, o której mowa w ust. 1 może zgłosić dowolną liczbę projektów.


3. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej: www.decyduj.gorakalwaria.pl. Wzór zawartości elektronicznego formularza (dalej: „Formularz”) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


4. Do formularza elektronicznego jako załącznik należy dołączyć skan wypełnionej listy 15 osób (Załącznik nr 2) popierających projekt, z których wszystkie osoby popierające mają być mieszkańcami gminy Góra Kalwaria. Oryginał listy należy przesłać pocztą na adres ul. Urząd Miasta i Gminy, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria lub dostarczyć osobiście                          w zaklejonej kopercie do Kancelarii Urzędu pod wskazanym wyżej adresem w okresie Zgłaszania projektów (pkt. III.1). W obydwu przypadkach na kopercie należy napisać „Budżet Partycypacyjny 2022”.


5. W przypadku lokalizacji projektu na nieruchomościach nie będących własnością gminy lub w użytkowaniu wieczystym gminy (dotyczy projektów miękkich), do formularza elektronicznego jako załącznik należy dołączyć zgodę właściciela/-li na realizację projektu      w ramach BP 2022. Oryginał listy należy przesłać pocztą na adres ul. Urząd Miasta                     i Gminy, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie do Kancelarii Urzędu pod wskazanym wyżej adresem w okresie Zgłaszania projektów (pkt. III.1).   W obydwu przypadkach na kopercie należy napisać „Budżet Partycypacyjny 2022”.


6. Formularz wraz z listą osób popierających projekt oraz zgodą właściciela nieruchomości na jej wykorzystanie do realizacji projektu BP 2022, w sytuacjach, kiedy projekt nie jest realizowany na nieruchomościach gminy, należy przekazać do weryfikacji w terminie przeznaczonym na zgłaszanie projektów, o którym mowa w pkt. III.1 tabeli.


7. W okresie od zgłoszenia projektu do ogłoszenia listy projektów wybranych do głosowania, o którym mowa w pkt. III.3 w tabeli, przysługuje Pomysłodawcy prawo do wycofania projektu.


V. Weryfikacja projektów

1. Weryfikacja projektów składa się z weryfikacji formalnej oraz weryfikacji merytorycznej.


2. Weryfikacja odbywa się w oparciu o Schemat Weryfikacyjny przygotowany przez Komisję ds. Budżetu Partycypacyjnego.


3. Weryfikacja formalna polega na kontroli projektu w oparciu o poniższe kryteria:

a) sprawdzenie, czy wszystkie wymagane pole formularza zostały wypełnione;

b) sprawdzenie, czy formularz został złożony w okresie przeznaczonym na zgłaszania projektów, o którym mowa w pkt. III.2 w tabeli;

c) sprawdzenie, czy koszty przedsięwzięcia nie przekraczają kwoty, o której mowa       w pkt. II.2;

d) sprawdzenie, czy spełniona jest ogólnodostępność projektu, o której mowa                   w pkt. I.2 ppkt 4 niniejszego Regulaminu;

e) sprawdzenie odpowiedniego dla celu usytuowania projektu;

f) sprawdzenie, czy projekt nie zawiera treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

4. Weryfikacja merytoryczna przeprowadzana jest przez pracowników odpowiednich wydziałów urzędu. Prace w ramach weryfikacji merytorycznej organizuje i koordynuje Przewodniczący Komisji.


5. Weryfikacja merytoryczna polega na kontroli projektu w oparciu o poniższe kryteria:

a) spełnienie wymogu przynależności pomysłu do zadań własnych gminy;

b) sprawdzenie, czy projekt może być w całości zrealizowany w czasie roku budżetowego 2022;

c) sprawdzenie, czy dla projektów zlokalizowanych na terenie nie będącym własnością gminy dołączona jest zgoda właściciela na możliwość realizowania wnioskowanego    w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania;

d) sprawdzenie, czy projekt jest realizowany całościowo w ramach BP, nie jest częścią większego projektu, np. nie jest dokumentacją projektową lub etapem innego przedsięwzięcia;

e) sprawdzenie, czy projekt mieści się w ramach przyjętych strategii i programów gminy Góra Kalwaria;

f) potwierdzenie, że istnieje techniczna i technologiczna możliwość realizacji projektu;

g) potwierdzenie, że odpowiednio określono kosztorys, wraz z uwzględnieniem przyszłych kosztów eksploatacji.


6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno na etapie weryfikacji formalnej, jak              i merytorycznej Komisja ds. BP negatywnie opiniuje projekt i przesyła informację do Pomysłodawcy.


7. Pomysłodawcy przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza od decyzji Komisji ds. BP     w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym zaopiniowaniu projektu.


8. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.


9. Burmistrz rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od daty, o której mowa w ust. 7.

Decyzję o rozpatrzeniu odwołania Burmistrz przekazuje Komisji ds. BP w terminie 2 dni od jej podjęcia, po czym Komisja przedstawia ostateczną listę projektów możliwych do realizacji       w ramach BP.


10. W przypadku, gdy łączna wartość pomysłów zgłoszonych do BP i pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję BP przekracza wartości 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych Burmistrz podejmuje decyzję o poddaniu pomysłów do głosowania Mieszkańców osobnym Zarządzeniem lub zwiększa kwotę przeznaczoną na BP.

Załącznik: